Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7


3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE

หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


การบริการของเรา
การบริการแบบครบวงจร
พร้อมการออกแบบอย่างมืออาชีพ
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งวสัดุเฟอร์นิเจอร์ มีความหรูหราที่ไม่เหมือนใครสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design
การออกแบบภายนอก
เรามีแบบภายนอกที่ไม่ซ้ำใคร หรูหรามีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่รองรับไลฟ์สไตลของคุณที่สุด เช่นสถาปัตยกรรม Rococo, Romanesque, Byzantine, Gothic, Renaissance, Baroque และ Neoclassical
ออกแบบตภายในสำนักงาน
การออกแบบจากทมีงานที่มีประสบการณ์ 
พร้อมรับพลังความสมดุลตามหลักของ ฮวงจุ้ย ซื่งจะช่วยให้สำนักงานของคุณมีบรรยากาศแห่งความสุขใจในการทำงานและกิจการเจริญรุ่งเรือง
การออกแบบภายในโรงแรม
THEPVONGSA Interior Design ให้การออกแบบภายในและภายนอกที่หรูหราเพื่อให้โครงการของคุณดูสง่างามและดูอบอุ่น
การออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหาร
การออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกรสนิยมทั้งในด้าน รูปแบบ การใช้งาน ความคุ้มค่าในการลงทุน ความสะดวกสบาย ในไลฟ์สไตล์ของคนยุคให่ม
การออกแบบภูมิทัศน์&สระว่ายน้ำ
การจัดแต่งภูมิทัศน์ จัดสวนภายในบ้าน เรามีทีมงานที่พร้อมในการวางแผน วิเคราะห์ และนำเสนองานในแบบ 3D
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้
1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
กระบวนการผลิตของเรา
เราทำให้งานออกแบบมากกว่าสี่งที่ท่านต้องการ ชิ้นงานออกแบบแต่ละชิ้น ไม่ซ้ำกัน
การติดตั้งและทดสอบ
หลังจากติดตั้งไฟแล้วให้ทดสอบว่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ตามแนวคิดที่ได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้
การตรวจสอบไซต์งาน

การตรวจสอบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานดังกล่าวมีความคืบหน้าตามที่ตั้งใจไว้ทั้งด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นเวลาหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาของโครงการ
การควบคุมคุณภาพ&การจัดการ
เป้าหมายคือการลดปัญหาที่นำไปสู่ข้อบกพร่อง เมื่อมีการระบุแล้วสามารถกำจัดได้และสามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในอนาคต สัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ
เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th